M-centrum

nabídka vzdělání a pomoc pro Vás

Naše projekty (programové období 2007 - 2013)

Navigace :: Hlavní stránka > Projekty > Naše projekty (programové období 2007 - 2013)

 

 Poradenská centra na moravsko-slovenském pomezí (CZ.1.04/2.1.01/63.00085) 

Projekt zahrnuje individuální a skupinové poradenství, bilanční diagnostiku, rekvalifikační kurz (základy obsluhy PC), ŘP C+CE a odbornou praxi. V rámci projektu dojde k vytvoření 16 nových prac. míst. Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnánínad 50 let věku a fyzické osoby dlouhodobě nezaměstnané. Projekt je zacílen na cílovou skupinu z příhraničních obcí Zlínského kraje.

Realizace projektu byla v březnu 2013 úspěšně ukončena.

S praxí do zaměstnání (CZ.1.04/2.1.01/74.00053)

Aktivity projektu jsou zaměřeny na absolventy středních škol ze Zlínského kraje do 25-ti let věku (zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání), kteří po absolvování studia obtížně hledají práci ve svém oboru následkem absence dostatečné praxe.

Cílem projektu je minimalizovat absolventům dobu potřebnou k nalezení vhodného zaměstnání a eliminovat veškerá negativa související se vstupem absolventů na trh práce především díky zajištění odborné praxe v rámci vybraných rekvalifikačních kurzů. 

Realizace projektu byla úspěšně ukončena.

V průběhu realizace projektu (1. 5. 2012 – 30. 4. 2014) bylo podpořeno celkem 74 osob z cílové skupiny (osoby ze Zlínského kraje mladší 25-ti let věku).

Účastníci projektu mohli do projektu vstupovat individuálně, přičemž se v průběhu koučovacího rozhovoru s poradenským pracovníkem mohli rozhodnout, zda absolvují všechny aktivity projektu, zda absolvují pouze aktivitu zprostředkování zaměstnání, nebo zda zvolí jinou alternativu.
Účastníci projektu absolvovali Profesní poradenský program, Pracovní diagnostiku, Zprostředkování zaměstnání, Rekvalifikační kurz a 1 účastnice úspěšně složila zkoušku k získání řidičského oprávnění sk. B.
Z rekvalifikačních kurzů byl mezi účastníky projektu největší zájem o kurz Pracovnice/pracovník v sociálních službách s evropským certifikátem, Administrativní pracovník/ce, Počítačový grafik, Obsluha CNC strojů.
V rámci projektu bylo vytvořeno 14 nových pracovních míst, 1 uvolněné pracovní místo bylo obsazeno a všechna tato pracovní místa byla podpořena mzdovými příspěvky.
Po celou dobu absolvování aktivit projektu měli účastníci projektu nárok na přímou podporu v podobě cestovného a příspěvku na zdravotní prohlídku nutnou pro zúčastnění se aktivit projektu.
 

Handicap nemusí být handicapem (CZ.1.04/3.3.05/75.00243)

Období reealizace projektu od 01.06.2012 do 30.05.2014


Souhrnné informace z realizace projektu:
Prostřednictvím projektu došlo k posílení pracovní integrace osob zdravotně postižených, které byly zároveň dlouhodobě nezaměstnané.
Toto bylo dosaženo prostřednictvím komplexního aktivizačně-motivačního poradenství, vzdělávacího programu a nabídky zprostředkování zaměstnání.
Do projektu vstoupilo celkem 38 účastníků, v rámci čtyř běhů, které se uskutečnily v:
Kroměříži, Vsetíně, Uherském Hradišti a ve Zlíně.


V rámci těchto čtyř běhů došlo k následujícím výsledkům:
•  36 účastníků prošlo poradenským programem (skupinovou i individuální prací),
•  15 účastníků absolvovalo bilanční diagnostiku, která jim pomohla definovat vhodné zaměstnání na míru každého z nich,
•  13 účastníků absolvovalo seminář „prevence sociálního vyloučení“, který jim pomohl v jejich nelehké situaci,
• 18 klientů úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz „Základy obsluhy osobního počítače“ a získalo Osvědčení o rekvalifikaci,
• 11 klientů úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz „Administrativní pracovník/pracovnice“ a získalo Osvědčení o rekvalifikaci,
•  Byla vytvořena 3 pracovní místa na plný úvazek pro klientky projektu s úhradou mzdových příspěvků na tato místa,
• Byla vytvořena 3 pracovní místa na poloviční úvazek pro klientky projektu s úhradou mzdových příspěvků na tato místa,
•  Do konce realizace projektu mohli klienti využít konzultací s poradenskými pracovníky, kteří jim vyhledávali pracovní uplatnění.

Realizace projektu byla úspěšně ukončena.

Šance pro zkušené (CZ.1.04/3.3.05/75.00246)

Projekt byl všemi svými aktivitami zaměřen na motivaci a aktivizaci fyzických osob starších 50 ti let věku v evidenci ÚP Pardubického kraje déle jak 12 měsíců. Projekt byl ve dvou bězích realizován ve Svitavách, Ústí nad Orlicí, Chrudimi a Pardubicích a celkem jím prošlo 82 osob (59 žen a 23 mužů). Realizace projektu probíhala v období květen 2012 – duben 2014.

Realizované poradenské aktivity a jejich plnění:

- Poradenství pro uplatnění na trhu práce - úspěšně absolvovalo 80 osob

- Klíčové kompetence klienta - úspěšně absolvovalo 71 osob

- Bilanční/Pracovní diagnostika - úspěšně absolvovalo 75 osob

Realizované rekvalifikační kurzy v rámci projektu a jejich plnění:

- Základy obsluhy osobního počítače - úspěšně absolvovalo 21 osob

- Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL) - úspěšně absolvovalo 6 osob

- Pracovnice/pracovník v soc. službách s ECC - úspěšně absolvovalo 17 osob

Další nabízené rekvalifikační kurzy: Administrativní pracovník/pracovnice, Pečovatel/pečovatelka (o děti ve věku od 3 do 15 let), Hospodyně nebyly z důvodu nízké poptávky realizovány.

Projekt dále nabízel mzdové příspěvky po dobu 8 měsíců ve výši 12.000,- na obsazení 10 nových a 10 uvolněných pracovních míst, které byly pro velký úspěch u zaměstnavatelů v průběhu projektu navýšeny o mzdové přípěvky na další 2 dotovaná místa. V rámci projektu tak celkem vzniklo 22 dotovaných míst. Obsazení volných pracovních míst se ale podařilo realizovat nejen za pomoci dotací. I po vyčerpání mzdových příspěvků projektoví asistenti aktivně vyhledávali vhodné pracovní pozice, které nabízeli účastníkům projektu, připravovali je na výběrová řízení a na mnohých byli rovněž osobně účastni.

Co se týče hodnot monitorovacích indikátorů, tyto se podařilo úspěšně naplnit a dokonce vytyčené hodnoty překonat. Tento projekt podpořil více než 80 osob z cílové skupiny, která patří na trhu práce mezi ty nediskriminovanější, přestože disponuje dlouholetou praxí. Věříme, že cíle projektu, a to získání, obnovení a rozšíření kompetencí pro nalezení a udržení pracovních míst, se podařilo prostřednictvím vysoké variability aktivit - různé typy poradenství, individuální konzultace a rekvalifikační kurzy – úspěšně dosáhnout.

Realizace projektu byla úspěšně ukončena.

Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.