M-centrum

nabídka vzdělání a pomoc pro Vás

Naše projekty II (programové období 2007 - 2013)

Navigace :: Hlavní stránka > Projekty > Naše projekty II (programové období 2007 - 2013)

 

 

Mezinárodní spolupráce pro rozvoj vzdělávání v odpadovém hospodářství

(CZ.1.04/5.1.01/77.00337)

Smyslem projektu je navázat mezinárodní spolupráci se zahraničním partnerem v oblasti celoživotního vzdělávání pro profese působící v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na nebezpečné odpady a recyklační linky.Cílem projektu je na základě získání zkušeností od zahraničních partnerů vytvořit metodiky vzdělávání, které budou funkčním podkladem pro komplexní vzdělávací program v této oblasti v ČR. Metodiky budou určeny konkrétně pro pracovní pozice:

- pracovník/ce nakládající s nebezpečnými odpady a pracovník/ce recyklační linky

Realizace projektu byla úspěšně ukončena v listopadu 2014. V průběhu realizace projektu byly vyvinuté metodiky pilotně ověřeny na 43 ženách z cílové skupiny. Po pilotním ověření následovala fáze evaluace, kdy došlo k zapracování relevantní připomínek do obou výukových metodik. Na konci projektu proběhly dva Workshopy, na kterých byly výsledky projektu prezentovány jak široké veřejnosti, tak odborníkům z oblasti OH.

Realizace projektu byla úspěšně ukončena.

S dětmi do práce (CZ.1.04/2.1.01/74.00181)

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání - fyzické osoby pečující o děti do 15 let z Jihomoravského kraje. Projekt plně reflektuje potřeby CS s ohledem na řešení jejich individuálních potřeb s cílem zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Projekt postupně řeší skupinovou i individuální formou aktivní spolupráci klienta v rámci jednotlivých klíčových aktivit projektu přes poradenskou část formou klasického job - clubu obohacenou o specifické poradenství, rodinné poradenství a bilanční diagnostiku.

Dále na poradenské aktivity navazuje nabídka 4 rekvalifikačních kurzů které byly vybrány nejen s ohledem na jejich vhodnost pro danou CS, ale taktéž pro jejich uplatnitelnost resp. počtem volných pracovních míst v kraji. 

Realizace projektu byla úspěšně ukončena.

S handicapem do práce (CZ.1.04/3.3.05/96.00072)

Projektem pomůžeme - díky zvoleným podpůrným službám a profesnímu vzdělání - najít cílové skupině osob se zdravotním postižením uplatnění na trhu práce, aktivizovat ji a integrovat do společnosti. Projektu se zúčastní 40 osob z CS. Všichni účastníci projektu absolvují bilanční diagnostiku a  navazující poradenský program, který je zaměřen na motivování a aktivizování CS k uplatnění se na trhu práce. Po absolvování bilanční diagnostiky a poradenského programu budou mít účastníci možnost vybrat si z 5 rekvalifikačních kurzů, a to Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky), Správce počítačové sítě, Počítačový grafik, Základy obsluhy PC a Administrativní pracovník.

1. běh projektu byl realizován v Olomouci v období od srpna 2013 do listopadu 2013. 

2. běh projektu - Uherský Brod - realizace od září 2013 do prosince 2013.

3. běh projektu - Olomouci - realizace od únoru 2014 do června 2014.

4. běh projektu - Uherské Hradiště - realizace od června 2014 do listopadu 2014

5. běh projektu - Uherské Hradiště - realizace od června 2014 do listopadu 2014.

 

Realizace projektu byla ukončena v březnu 2015.

Během realizace projektu bylo podpořeno 40 osob z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně dokončilo 33 účastníků projektu. V rámci projektu vzniklo 8 nových pracovních míst a byla obsazena 4 uvolněná pracovní místa.

 

Profesní život s dětmi (CZ.1.04/2.1.01/91.00072)


Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání - fyzické osoby pečující o děti do 15 let ze Zlínského a
Olomouckého kraje. Projekt plně reflektuje potřeby cílové skupiny s ohledem na řešení jejich individuálních potřeb. Obsahem projektu jsou: Klíčové kompetence na trhu práce - skupinové poradenství, Individuálního koučování, Profesní diagnostika, výběr ze 3 rekvalifikací, dotovaná pracovní místa.

Projektu se zúčastní 40 osob z CS. V rámci projektu bude vytvořeno 8 nových a 8 uvolněných dotovaných míst.


1. běh projektu byl realizován ve Zlíně v období od června 2013 do listopadu 2013.
2. běh projektu byl realizován ve Valašských Kloboukách - realizace od srpna 2013 do února 2014.
3. a 4. běh projektu byl realizován v Uherském Hradiště (z důvodu velkého zájmu uchazečů) - realizace od října 2013 a do dubna 2014.
5. běh projektu byl zahájen v Olomouci v červnu 2014 a dosud.

Realizace projektu byla úspěšně ukončena.

Podpora vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v Olomouckém a Zlínském kraji (CZ.1.04/3.1.03/A7.00026)

 

Realizace projektu: 1.10.2013 – 30.6.2015
Projekt byl zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v Olomouckém a Zlínském kraji.

A) Výsledky vzdělávání cílové skupiny v Olomouckém kraji:
-    Celkem bylo zrealizováno 38 sociálních seminářů.
-    Bylo podpořeno 242 osob a 503 osob bylo úspěšných absolventů.
-    Své zaměstnance zde proškolilo 19 institucí, nejvíce účastníků bylo z institucí:  
o    Vincentinum Štenberk – poskytovatel sociálních služeb (celkem 86 podpořených osob),
o    Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. (celkem 64 osob podpořených osob),
o    Charita Olomouc ( celkem 28 podpořených osob), či  
o    Domov důchodců Červenka, p.o. (celkem 25 podpořených osob).
-    V Olomouckém kraji byl nejčetněji realizován seminář: Aplikace nových metod a technik sociální práce v praxi – seminář proběhl celkem 4x, následovaly semináře s četností 3x:
o    Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru,
o    Poradenský proces v sociální práci,
o    Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje,
o    Seznámení s asertivitou či Sociální rehabilitace v práci s klientem.


B) Výsledky vzdělávání cílové skupiny ve Zlínském kraji:

-    Ve Zlínském kraji bylo zrealizováno celkem: 45 sociálních seminářů.
-    Bylo podpořeno celkem 468 osob a 686 osob bylo úspěšných absolventů.
-    Své zaměstnance zde proškolilo 56 institucí, nejvíce účastníků bylo z institucí:
o    DZR Kvasice (49 podpořených osob),
o    DZR Javorník (46 podpořených osob),
o    Sociální služby města Kroměříž (38 podpořených osob), či
o    Domov pro seniory Burešov (36 podpořených osob).
-    Ve Zlínském kraji byl nejčetněji realizován seminář Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru – seminář proběhl celkem 9x, následovaly semináře:
o    Sociální rehabilitace v práci s klientem (seminář proběhl 6x),
o    Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích (seminář proběhl 5x), či
o    Etika v práci sociálního pracovníka (seminář proběhl 4x).


Naplnění cílů projektu:
Projekt svou realizací naplnil všechny plánované cíle projektu v oblasti dalšího vzdělávání SP, PSS a VP:
1) Projekt naplnil zákon 108/2006 Sb., kdy zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníkovi a pracovníkovi v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok.
2) Projekt umožnil účastníkům akreditovaných vzdělávacích programů získat odbornou kvalifikaci zakončenou osvědčením o absolvování kurzu s celorepublikovou platností.
3)   Díky realizaci projektu došlo k podpoře standardů kvality sociálních služeb.
4)   V průběhu vzdělávání byla důsledně podporována vzájemná diskuze a výměna zkušeností mezi jednotlivými pracovníky z různých oblastí sociální péče a různých institucí.

Realizace projektu byla úspěšně ukončena.

Tyto projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.